TIME WAITS FOR NO ONE

DỊCH TRANG NÀY

Cambridge Dictionary

TỪ ĐIỂN ONLINE

TRẮC NGHIỆM T.A

"TRÌNH ĐỘ A
TRÌNH ĐỘ B
TRÌNH ĐỘ C

Tài nguyên thư viện

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Thanh Tân-0905.59.79.39)

LIÊN KẾT WEBSITES

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH GHÉ THĂM

  TIN MỚI CẬP NHẬT

  Luyện thi FCE, speaking online

  Free Practice Tests for learners of English
  The following practice tests are at B2 level: The ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general way with nonroutine information.All practice tests at this level
  About FCE Reading 1 Reading 2 Reading 3
  Use of English 1: Use of English 2 Use of English 3 Use of English 4
  Listening 1 Listening 2 Listening 3 Listening 4
  writing 1 writing 2. Grammar test FEC Listening test

  Chào mừng quý vị đến với website của Phan Thanh Tân

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ THI HSG ANH 6 (08 - 09 )

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Phan Thanh Tân (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:54' 06-10-2010
  Dung lượng: 35.0 KB
  Số lượt tải: 333
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2008 – 2009 MÔN : Anh 6 - Thời gian : 90 phút
  I . đáp án thích (A,B,C,or D)hoàn thành các câu sau . (Ghi đáp án vào ô bên bài ).( 2,0 ms) 1. Nam______English on Monday and Friday. A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have 2. We go to school at ______ in the morning. A. a quarter to seven B. seven to a quarter C. seven quarter D. a quarter seven to 3. Do children have math on Monday ? -………………. A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have 4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______ A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big 5. Is her school ______the park ? A. in front of B. next C. in front to D. near to 6. Is this her______? A. erasers B. books C. an eraser D. eraser 7. Tan likes ______ weather because he can go swimming. A. hot B. cold C. windy D. foggy 8. ______straight across the road. A. Don’t run B. Not run C. No run D. Can’t run 9. I hope the ______ can repair our car quickly. A. mechanic B. reporter C. architect D. dentist 10. The Bakers ______ dinner at the moment. A. is having B. are having C. eating D. is eating 11. ______ fruit does your father produce? A. How much B. How many C. How long D. How often 12 When it becomes hot , people often feel ______ A. hungry B. thirsty C. happy D. worried 13.The sign says “ No smoking “ . You ______ smoke . A. can B. are not C. must not D. must 14 . I’m playing table tennis . _______ you like table tennis ? A.Have B .Is C. Are D. Do 15 . There is an English examination ______ Friday , 11th December . A. at B. in C. to D. on 16. What time _____ back ? A. is she coming B. comes she C. she does come D. does she comes 17. The students have got ______ news about their exams . A. many B. some C. any D. a 18 . The boy looks a little thin , ______ he is strong. A. and B. for C. or D. but 19. Mary and _______ would like to join the English Club speaking . A. me B. my C. mine D. I 20. There _______ any milk in the glass. A. isn’t B. aren’t C. is D. are II. Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc. (3ms) Example: 0. Phong ( get ) up at 5 o’clock. gets(get 1. My brother (1)( not live) in Hanoi. He (2)(live) in Ho Chi Minh City. 2. Our school (3)( have) a small garden. There(4) ( be) many flowers in it. 3. What time your son(5) ( get up) every morning ? 4. Your parents(6) ( go ) to work every day ? 5. Nam (7)( wash) his face at 6.15. 6. We (8)( not have) breakfast at 6.30 every morning. 7. She can (9)(speak)............. English. 8. He(10) (eat) ............... a lot of meat? 9. Where Mai (11)(be) ........... now? She(12) (play) ......................... in the garden. 10. Look! She (13)(come).................. 11. What there (14)(be) (15)(drink) ............for dinner? III. văn sau, đáp án thích cho (2ms) I live in a house near the sea. It is ...(1)... old house, about 100 years old and...(2)... very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... no bathroom. The bathroom is down stairs ... (4)... the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... the house. The garden...(6)... down to the beach and in spring and summer...(7)... flowers every where. I like alone...(8)... my dog, Rack, but we have
   
  Gửi ý kiến

  ONLINE ENGLISH GRAMMAR

  TIN TỨC TỔNG HỌP MỚI CẬP NHẬT