TIME WAITS FOR NO ONE

DỊCH TRANG NÀY

Cambridge Dictionary

TỪ ĐIỂN ONLINE

TRẮC NGHIỆM T.A

"TRÌNH ĐỘ A
TRÌNH ĐỘ B
TRÌNH ĐỘ C

Tài nguyên thư viện

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Thanh Tân-0905.59.79.39)

LIÊN KẾT WEBSITES

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • KHÁCH GHÉ THĂM

  TIN MỚI CẬP NHẬT

  Luyện thi FCE, speaking online

  Free Practice Tests for learners of English
  The following practice tests are at B2 level: The ability to express oneself in a limited way in familiar situations and to deal in a general way with nonroutine information.All practice tests at this level
  About FCE Reading 1 Reading 2 Reading 3
  Use of English 1: Use of English 2 Use of English 3 Use of English 4
  Listening 1 Listening 2 Listening 3 Listening 4
  writing 1 writing 2. Grammar test FEC Listening test

  Chào mừng quý vị đến với website của Phan Thanh Tân

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Giơi thiệu SGK quyển 2 - Phần 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tài liệu tập huấn
  Người gửi: Phan Thanh Tân (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:56' 15-02-2011
  Dung lượng: 483.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  GIỚI THIỆU
  CHƯƠNG TRÌNH VÀ SGK TIN HỌC THCS Q 2
  Nội dung
  Những vấn đề chung

  Chương trình Tin học THCS - Phần 2 (THCS 2)

  Giới thiệu về SGK Tin học THCS (Q2)
  Những vấn đề chung
  Hai khuynh hướng thường gặp trong các chương trình đào tạo Tin học
  Một số đặc điểm của môn Tin học THCS:
  Tự chọn
  Môn học mới
  LT kết hợp thực hành
  Đội ngũ GV và CSVC
  Ba mục tiêu cần đạt: kiến thức, kỹ năng, thái độ
  Chương trình Tin học THCS
  Phần 1 (lớp 6)
  Một số khái niệm cơ bản về tin học
  Hệ điều hành
  Soạn thảo văn bản
  Phần mềm học tập
  Phần 2 (lớp 7)
  Bảng tính điện tử
  Phần mềm học tập
  Chương trình Tin học THCS
  Phần 3 (lớp 8)
  Lập trình đơn giản
  Phần mềm học tập
  Phần 2 (lớp 9)
  Mạng máy tính và Internet
  Phần mềm trình chiếu
  Bảo vệ dữ liệu
  Phòng chống virus
  Chương trình Tin học THCS Phần 2
  Bảng tính điện tử
  Phần mềm học tập
  (Nghiên cứu TLBDGV, trang 14-18)

  Nội dung SGK Tin học THCS2
  Phần.1: Bảng tính điện tử (40 t.)
  Phần.2: Phần mềm học tập (16 t.)
  Phân bổ thời lượng
  Phần 1. Bảng tính điện tử
  Cung cấp cho học sinh một số kiến thức và kĩ năng ban đầu về chương trình bảng tính thông qua phần mềm Microsoft Excel.
  Ki?n th?c
  Biết vai trò và các chức năng chung của chương trình bảng tính như tạo trang tính và thực hiện các tính toán trên trang tính, tạo biểu đồ, sắp xếp và lọc dữ liệu;
  Biết phân biệt một vài dạng dữ liệu cơ bản có thể xử lí được bằng chương trình bảng tính;
  Biết một số chức năng cơ bản nhất của chương trình bảng tính Microsoft Excel: nhập dữ liệu, chỉnh sửa và định dạng trang tính đơn giản, thực hiện các tính toán trên trang tính bằng công thức và hàm, sắp xếp và lọc dữ liệu, biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ.
  Phần 1. Bảng tính điện tử (tiếp)
  Kĩ năng
  T¹o ®­îc mét b¶ng tÝnh theo khu«n d¹ng cho tr­íc;
  Thùc hiÖn ®­îc c¸c tÝnh to¸n b»ng c¸c c«ng thøc vµ mét sè hµm th«ng dông;
  Thùc hiÖn ®­îc c¸c thao t¸c s¾p xÕp vµ läc d÷ liÖu;
  T¹o ®­îc biÓu ®å tõ d÷ liÖu trªn trang tÝnh vµ thùc hiÖn mét sè thao t¸c chØnh söa ®¬n gi¶n víi biÓu ®å.
  Thái độ
  Häc sinh nhËn thøc ®­îc ­u ®iÓm cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c tÝnh to¸n, rÌn luyÖn t­ duy khoa häc, tÝnh chÝnh x¸c, cÈn thËn trong c«ng viÖc. M¹nh d¹n trong t×m tßi, nghiªn cøu, tù kh¸m ph¸, häc hái.
  Phần 2. Phần mềm học tập
  Kiến thức
  HiÓu vµ biÕt c¸ch sö dông ®­îc c¸c phÇn mÒm häc tËp ®· tr×nh bµy trong SGK.
  Th«ng qua c¸c phÇn mÒm häc sinh hiÓu ®­îc ý nghÜa cña c¸c phÇn mÒm m¸y tÝnh øng dông trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña cuéc sèng (vÝ dô häc to¸n, ®Þa lÝ, rÌn luyÖn t­ duy, tËp gâ bµn phÝm nhanh).
  Th«ng qua phÇn mÒm häc sinh hiÓu biÕt thªm vµ cã ý thøc trong viÖc sö dông m¸y tÝnh ®óng môc ®Ých.
  Phần 2. Phần mềm học tập (tiếp)
  Kĩ năng
  Sö dông vµ khai th¸c thµnh th¹o c¸c phÇn mÒm häc tËp ®· ®­îc giíi thiÖu.
  Th«ng qua ho¹t ®éng häc vµ ch¬i b»ng phÇn mÒm häc sinh ®­îc rÌn luyÖn kh¶ n¨ng thao t¸c nhanh víi bµn phÝm vµ chuét m¸y tÝnh.
  Thái độ
  Nghiªm tóc khi häc vµ lµm viÖc trªn m¸y tÝnh kh«ng ph©n biÖt phÇn mÒm häc tËp hay phÇn mÒm trß ch¬i.
  B­íc ®Çu cã ý thøc vµ kh¶ n¨ng liªn hÖ tõ phÇn mÒm ®Õn thùc tÕ ®Ó sö dông phÇn mÒm vµo gi¶i quyÕt c¸c bµi to¸n, vÊn ®Ò ®· ®­îc häc trªn líp, tõ ®ã n©ng cao ý thøc vµ lßng say mª häc tËp c¸c m«n häc trªn líp cña m×nh.
  Một số định hướng của SGK
  Phù hợp với chương trình
  Tiếp cận trình độ khu vực và thế giới
  Định hướng kiến thức, giúp học sinh phát huy những yếu tố tích cực của CNTT, tăng cường khả năng tự học
  Nội dung chọn lọc phù hợp lứa tuổi, ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp kênh chữ, kênh hình
  Hỗ trợ đổi mới PPDH
  Cung cấp kỹ năng trên cơ sở tư duy hợp lý (không phụ thuộc phiên bản phần mềm!)
  Cung cấp kiến thức bổ sung qua các bài đọc thêm
  Một số lưu ý
  Nội dung
  02 phần
  Phần 1: 9 LT, 10 TH (02 tiết/bài; TH 10 4 tiết)
  Phần 2: 04 LT+TH (04 tiết/bài)
  Phần Bảng tính điện tử
  Bài LT -> Bài TH (các KT, KN của bài LT trước)
  Bài TH 10: ôn tập, tổng kết KT, KN phần 1
  Phần mềm học tập
  Giới thiệu LT kết hợp TH trên máy. 04 tiết/1 phần mềm.
  Nội dung
  02 hệ thống bài thực hành
  Bài tập đơn lẻ, độc lập: Rèn luyện KT, KN vừa học ở bài LT
  Bài tập xuyên suốt phát triển dần theo KT, KN HS tích luỹ được: Quá trình phát triển, xây dựng trang tính; Học qua tình huống thực tế; Nội dung quen thuộc để HS tập trung vào mục đích chính bài học.
  Bài TH là yếu tố quan trọng để đạt được KT, KN theo yêu cầu
  Bài tập, ôn tập
  Không quy định nội dung cụ thể, GV chủ động nội dung
  Phân biệt tiết LT và tiết TH là tương đối.
  Nội dung
  Câu hỏi, bài tập cuối bài
  Ôn luyện KT, KN bài học
  Làm ngay trên lớp
  Bài đọc thêm
  Thông tin bổ trợ, hữu ích, tăng hấp dẫn - không bắt buộc
  SGK in màu
  Phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi
  Khai thác triệt để kênh hình

  Nội dung
  Chức năng, tiện ích và khả năng của phần mềm phong phú, nhưng SGK:
  Giới thiệu KT, KN tối thiểu để tạo ra sản phẩm đơn giản
  Dùng mô tả thay cho định nghĩa chính xác
  Phương pháp
  Hướng dẫn HS học khám phá phần mềm theo nguyên tắc thử và sai; HS hỗ trợ lẫn nhau truyền khẩu
  Nên tổ chức học theo nhóm để rèn luyện tính cộng tác trong làm việc
  Điều kiện tiếp cận máy tính của HS không đồng đều nên tổ chức để học sinh hỗ trợ lẫn nhau  Tổ chức dạy học
  Phần mềm học tập nên dạy xen kẽ với phần Bảng tính điện tử
  Nếu có điều kiện có thể dạy các bài LT trên phòng MVT
  Các bài TH phải dạy trên phòng máy. GV, HS cần chuẩn bị trước khi thực hành
  Cả năm có 06 tiết ôn tập, mỗi học kì 03 tiết: Nên dành để ôn KT, KN trọng tâm
  Kiểm tra-Đánh giá
  Cả năm có 08 tiết kiểm tra. Mỗi kì 04 tiết, trong đó có 2 tiết KT học kì, 1 tiết KT thực hành, 1 tiết KT.
  Nên đánh giá, cho điểm học sinh trong tiết thực hành
  Thiết bị dạy học
  MVT, Internet, phần mềm
  Projector, Overhead, máy in
  Tranh, ảnh
  Tìm hiểu phần 1. Bảng tính điện tử
  Đánh số thứ tự quay vòng các đơn vị từ 1 đến 9 (theo lịch tập huấn).
  Đơn vị có số thứ tự nào thì nghiên cứu nội dung bài LT, bài TH tương ứng trong SGK
  Nội dung nghiên cứu:
  Nội dung SGK đáp ứng chuẩn KT, KN như thế nào? KT, KN gì? Mức độ nào?
  Những thuận lợi, khó khăn và những lưu ý khi giảng dạy?
  Đề xuất cách tiến hành dạy học.
  (Thời gian: 60 phút)
  Trình bày trước lớp, thảo luận.
  Thank You!
   
  Gửi ý kiến

  ONLINE ENGLISH GRAMMAR

  TIN TỨC TỔNG HỌP MỚI CẬP NHẬT